Články a literatúra

[■]  Príchod Posolstva Grálu
Svet tak precitlivený na nepokoj sa zachvel. Posolstvo Grálu ho vyľakalo, pretože podľa všeobecného názoru odmietajúcich je prísne a preto nezodpovedá slovám Spasiteľa o láske a všetko odpúšťajúcej dobrote. Je vraj málo milostivé voči slabostiam človeka ...

[■]  Moje stretnutie s Posolstvom Grálu
Pri poznávaní diela som videl jasnosť výkladov, nespochybniteľnú prirodzenosť a jednoduchosť podávaného. Práve prirodzenosť v diele jasne vystupujúca ľahko zviditeľňuje čo všetko je v konaní ľudí nesprávne zaužívané.

[■]  Beethovenove slová
Zhora musí prísť to, čo má srdce prijať; inak sú to len noty, telo bez ducha. Čo je telo bez ducha? Prach alebo zem. Duch by sa mal pozdvihnúť zo zeme, kam bola božia iskra vyhnaná na istý čas, a podobný poľu, do ktorého sedliak zasieva vyberané semená, mal by rozkvitať a priniesť veľa ovocia a takto znásobený sa usilovať nahor k prameňu do výšky, odkiaľ pochádza …

[■]  Nebeská melódia (Herbert Vollmann)
Z večného domova vyšiel pred nesmierne dávnymi dobami veľký sprievod jasných plamienkov, ktoré tam nežný dych jari práve prebudil z hlbokého spánku. Mnohá svetlá ruka sa žehnajúc pozdvihla ako na rozlúčku a láskyplné, dobrotivé oči sa dívali za nimi …

[■]  Každý je strojcom svojho šťastia (Herbert Vollmann)
Kto chce pocítiť naozaj hlboké šťastie, musí mať jasno v tom, že ono pravé a skutočné šťastie sa najprv začína v pochopení a prežití duchovných dejov. Duchovná sila je teda materiál, ktorý človek k ukovaniu svojho šťastia potrebuje.

[■]  Zmysel pre krásu(Herbert Vollmann)
Aj keď človek už dlho pravú krásu veľmi deformoval a opovrhoval ňou, predsa len tu existuje oprávnená nádej, že táto krása v nie príliš vzdialenej dobe opäť prežiari všetko konanie a myslenie a tak veľmi pošpinená zem bude môcť opäť povstať v čistej kráse! …

[■]  To večne ženské čo nás priťahuja (Herbert Vollmann)
Stvoriteľ určil ženské na to, aby zaujalo významný duchovný stupeň.
Najnežnejší cit, ktorý je žene vlastný a ktorý muž nemá, jej dáva schopnosť užšie sa spojiť so silou stvorenia … 

[■]  Byť celkom a jednoducho sám sebou, to je veľké (Herbert Vollmann)
Jedine jednoduché myslenie a cítenie prináša jasno. Kto ešte tuší dnes tú veľkosť, ktorá spočíva v jednoduchosti. Je hodnotená príliš nízko a preto sa nehľadá ani v zákonoch stvorenia, ani v Slove Božom …eľmi pošpinená zem bude môcť opäť povstať v čistej kráse! …

[■]  Milosrdenstvo (Herbert Vollmann)
Milosrdenstvo vzniká z čistého, duchovného cítenia človeka, z dobroty jeho srdca. Človek má dosť príležitostí spoluprežívať, spolupreciťovať aj cudziu biedu a cudzie utrpenie, a tak nechávať v sebe rásť milosrdenstvo a nezištne ho vykonávať…

[■]  Oko za oko, zub za zub (Herbert Vollmann)
Rovnaké rovnakým odplácať, to je zmysel týchto starozákonných slov.
V skutočnosti sú spolu s biblickým výrokom ,,Moja je pomsta, ja odplatím“ vyjadrením božskej spravodlivosti.

[■]  Slobodná vôľa (Herbert Vollmann)
Činnosť ducha, vlastného človeka, ktorý má svoju vlasť v duchovnej ríši, v „raji“. Táto činnosť vyvoláva niečo, čo je každému známe: cit! K správnemu vykonávaniu svojej duchovnej činnosti potrebuje však človek ešte niečo veľmi podstatné, aby mohol určovať, čo chce urobiť: slobodnú vôľu!

[■]  Cnosti (Herbert Vollmann)
Cnosti prichádzajú od Boha. Sú to najušľachtilejšie dary, ktoré Stvoriteľ do ľudského ducha vložil. Preto sú cnosti večné a nemenia sa.

[■]  Energia atómu (Herbert Vollmann)
Bytostné sily prírody spolu pomáhajú pri tejto tvorbe atómov formovaním „jednotlivých častíc“ ako protóny a elektróny, ktoré sú potom spájané dohromady a držané pokope magneticky pôsobiacimi duchovnými časticami. Vznikajú jadrá, okolo ktorých krúžia elektróny tak, ako obiehajú planéty okolo slnka.

[■]  Padlý archanjel (Herbert Vollmann)
Lucifer mal ako ten, kto prináša Svetlo, pre svetliť ducha človeka vyvíjajúceho sa v hmotnosti, aby sa naučil používať a ovládať svoj rozum, ktorý bezpodmienečne na zemi potrebuje, ako nástroj.

[■]  Ľudské slabosti (Herbert Vollmann)
Čo nám bráni v tom, aby sme sa zbavili slabosti, ktorú sme ako takú identifikovali? Človek je schopný zbaviť sa každej slabosti, nesmie však zostať pri priani, ale musí to byť vždy skutočné chcenie, ktorého následkom je hneď čin, tak aby si z toho niečo všimli aj ostatní!

[■]  Utrpenie (Herbert Vollmann)
Najpohodlnejšie riešenie, ktoré si však nevyžaduje premýšlanie a vážne skúmanie, spočíva v tvrdení, že Boh je zodpovedný za všetko utrpenie na zemi. Tomu zodpovedajú aj výroky: Prečo musí tento dobrý človek tak trpieť? Ako to len mohol Boh dopustiť? Prečo sa vôbec trpí?

[■]  Keď je núdza najvyššia, je pomoc Božia najbližšia (Herbert Vollmann)
Kto v najväčšej núdzi hlboko precítenou modlithou a v čistej dôvere v Boha túži po tejto pomoci, tomu nebude odopretá. Prúdi do neho nová sila, tá ho vzpruží a prinesie mu pokoj a mier. Ale aj jeho okolie bude presiaknuté touto silou, takže hroziace zlo bude odvrátené.

[■]  Modlitba (Susanne Schwartzkopff)
Nič nie je silnejšie, než čistá modlitba. Pred ňou musí sa preľaknúť bezmocne všetko temné našepkávanie. V spojení so všetkými dobrými myšlienkami a so všetkým snažením nahor, čo vystupuje od zeme a hľadá svetlé výšiny, stane sa silou, premeňujúc zem a ľudí a vracajúc sa späť, vylieva požehnanie do všetkých otvorených sŕdc.

[■]  Zosnulý (Abd-ru-shin: Posolstvo Grálu)
Bez porozumenia, osamote stojí duša v úmrtnej miestnosti. Nechápavo, lebo človek, ležiaci na lôžku, sa vo svojom pozemskom živote zdráhal uveriť, že žije ďalej i po odložení hrubohmotného tela. Preto sa touto myšlienkou ani vážne nezaoberal a posmieval sa všetkým, ktorí o tom hovorili.