Čo je Pravda?

abdrushin

Pravda jest to věčné a neproměnné! To, co se ve své formě nikdy nemění, nýbrž je takové, jaké bylo již od věčnosti a vždy bude, jaké je nyní. Nemůže proto ani nikdy doznat pokroku, poněvadž již od počátku to bylo dokonalé. Pravda jest skutečná, jest „jsoucí“! Jsoucím je jedině skutečný Život. Celý vesmír se „opírá“ o tuto Pravdu!

Proto také jenom to, co přichází z Pravdy, je skutečně živé, všechno ostatní je podrobeno změně skrze smrt. Z toho důvodu je trvalé jenom to, co přichází z Pravdy, a všechno ostatní zanikne. Na konec zůstane jen Slovo Páně, přicházející ze Světla a Pravdy, Slovo, které mohou přinést jenom vyslanci Boží, stojící sami ve Světle a v Pravdě, kteří jsou tedy v sobě skutečně živí! Žádný lidský duch, žádný záhrobní duch není schopen to učinit. Nemá k tomu naprosto možnost. Nic, co je lidskou myslí vymyšleno, co lidský duch poznal, nemůže proto nikdy nést v sobě pravý život. Zůstane to teoriemi a poznatky, jimž chybí síla živé Pravdy.

Probudit Slovem k životu znamená: probudit k poznání Pravdy! Jako je možno spícího probudit, tak bude duchovně mrtvý probuzen k poznání Pravdy živým Slovem. Tak jako ten, kdo byl probuzen ze spánku k vnímání denního světla, nemůže se nikdy sám stát denním světlem, tak také z duchovní smrti k živé Pravdě probuzený se tím ještě současně nestává sám životem! Byly mu pouze otevřeny oči k poznání tohoto života. Nemůže se sám nikdy stát životem, Pravdou, nýbrž jenom putovat jejich drahami! Stane se probuzeným.

Také zde lze použít Kristových slov: „Nechte mrtvé pochovávati své mrtvé!“ To znamená: Nechte četné lidi, kteří chtějí být vůdci a učiteli, nadále poučovat ty, kdo chtějí slyšet pouze je a tím se systematicky uzavírají živému Slovu. Nechte tyto mrtvé vůdce klidně navždy pohřbívat s jejich mrtvými slovy mrtvé posluchače a tak je vyřazovat z možnosti probuzení. Vy však, kteří opravdově hledáte, jim nenaslouchejte!

Tím nejsou snad míněny jenom ty mnohé sekty a sdružení, nýbrž i mylná dogmata všech velkých náboženství. V této době není žádné obce, která by sledovala skutečně správnou cestu. Ani horlivost ani nadšení nepomůže přenést se přes často úplně klamné ukazovatele cesty, které na správné cestě postavila lidská chytrost. Kdo jim důvěřuje, ten nikdy nedosáhne cíle ani při svých nejlepších vnitřních vlohách.

Každý, kdo se poctivě o to snaží, nalezne, co spočívá v tom, co bylo řečeno. Vyžaduje to však hlubokého přemýšlení, nesobeckého bádání. Pro ty, kteří se domnívají, že ví již všechno, a pro povrchní to není!

Abd-ru-shin: Odpovědi na otázky