Čo je Pravda?

abdrushin

Pravda jest to večné a nemeniteľné! To, čo sa nikdy nemení vo svojej forme, ale je také, aké bolo od večnosti a navždy ostane, ako je teraz. Pretože to tiež nikdy nemôže podliehať pokroku, lebo už od začiatku bolo dokonalé. Pravda je skutočná, je „jestvujúca„! Jestvujúcim je jedine pravý život. Celý vesmír sa „opiera“ o túto Pravdu! –

Preto je tiež iba to, čo prichádza z Pravdy, skutočne živé, všetko ostatné podlieha premene smrťou. Z toho dôvodu bude ďalej jestvovať iba to, čo prichádza z Pravdy a všetko ostatné sa pominie. Nakoniec zostane len Slovo Pánovo, prichádzajúce zo Svetla a Pravdy, Slovo, ktoré môžu priniesť iba vyslanci Boží, sami stojaci vo Svetle a Pravde, a teda sami v sebe živí! Nijaký ľudský duch, nijaký záhrobný duch to nedokáže vykonať. Nemá na to nijakú možnosť. Z toho dôvodu nikdy nemôže mať v sebe život nič vymyslené a spoznané ľudským umom. Zostanú po nich teórie a poznatky, ktorým chýba sila živej  Pravdy.

„Slovom prebudiť k životu“ znamená: Prebudiť k poznaniu Pravdy! Ako spiaceho možno prebudiť do dňa, tak aj duchovne mŕtvy sa prebudí k poznaniu Pravdy živým Slovom. Rovnako ako zo spánku do dňa prebudený nemôže sa nikdy stať samotným dňom, tak aj z duchovnej smrti k živej Pravde prebudený nemôže sa tým súčasne stať životom! Jemu sa iba otvoria oči na spoznanie tohto života. On sám sa nikdy nemôže stať životom, Pravdou, ale len putovať po ich dráhach! Bude prebudený.

Aj pri tom možno použiť Kristove slová: „Nechajte mŕtvych pochovávať svojich mŕtvych!“ To znamená: Nechajte tých mnohých, ktorí chcú byť vodcami a učiteľmi, nech naďalej poučujú ľudí, ktorí ich vôbec chcú počúvať, a tým sa sústavne uzatvárať pred živým Slovom. Nechajte pokojne týchto mŕtvych vodcov pochovávať svojimi mŕtvymi slovami tých mŕtvych poslucháčov, a tým ich vylúčiť z možnosti prebudenia. Ale vy, vážne hľadajúci, ich nepočúvajte!

Týmto nie sú mienené iba mnohé sekty a združenia, ale aj falošné dogmy všetkých veľkých náboženstiev. V súčasnosti nejestvuje nijaká náboženská obec, ktorá skutočne kráča po pravej ceste. Cez ukazovateľov, umiestnených na správnej ceste, ale ľudským rozumom postavených mnohokrát celkom falošne, nepomôže prejsť ani horlivosť ani oduševnenie. Kto im dôveruje, ten ani pri najlepšom vnútornom uschopnení nemôže nikdy dosiahnuť cieľ.

Čo v takto povedanom spočíva, to nájde každý statočne sa o to usilujúci. Lenže to vyžaduje hluboké zamyslenie, nezištné skúmanie. Pre tých, ktorí už chcú byť všetko vediacimi a pre povrchných to nie je!